EU OLHEI PRO LADO - Mc Chinelinho (Muramatsu Karaoke)